Có 2 kết quả:

现金流量 xiàn jīn liú liàng現金流量 xiàn jīn liú liàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

cash flow

Từ điển Trung-Anh

cash flow