Có 2 kết quả:

县令 xiàn lìng縣令 xiàn lìng

1/2

xiàn lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

county magistrate (during Tang to Qing times)