Có 2 kết quả:

现在式 xiàn zài shì現在式 xiàn zài shì

1/2

xiàn zài shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

present tense

xiàn zài shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

present tense