Có 1 kết quả:

香菜 xiāng cài

1/1

xiāng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coriander
(2) cilantro
(3) Coriandrum sativum