Có 2 kết quả:

香草兰 xiāng cǎo lán ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄌㄢˊ香草蘭 xiāng cǎo lán ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

vanilla (Vanilla planifolia)

Từ điển Trung-Anh

vanilla (Vanilla planifolia)