Có 1 kết quả:

香椿 xiāng chūn

1/1

xiāng chūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese toon (Toona sinensis)