Có 2 kết quả:

相对地址 xiāng duì dì zhǐ相對地址 xiāng duì dì zhǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

relative address (computing)

Từ điển Trung-Anh

relative address (computing)