Có 2 kết quả:

乡贡 xiāng gòng ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥˋ鄉貢 xiāng gòng ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥˋ

1/2

Từ điển phổ thông

đỗ cử nhân

Từ điển phổ thông

đỗ cử nhân