Có 1 kết quả:

香瓜 xiāng guā

1/1

xiāng guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cantaloupe melon