Có 2 kết quả:

香閨 xiāng guī香闺 xiāng guī

1/2

xiāng guī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a woman's rooms