Có 2 kết quả:

香火不絕 xiāng huǒ bù jué ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ香火不绝 xiāng huǒ bù jué ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

an unending stream of pilgrims

Từ điển Trung-Anh

an unending stream of pilgrims