Có 1 kết quả:

香木 xiāng mù

1/1

xiāng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incense wood

Một số bài thơ có sử dụng