Có 2 kết quả:

香喷喷 xiāng pēn pēn香噴噴 xiāng pēn pēn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) delicious
(2) savory

Từ điển Trung-Anh

(1) delicious
(2) savory