Có 1 kết quả:

香片 xiāng piàn

1/1

xiāng piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jasmine tea
(2) scented tea

Một số bài thơ có sử dụng