Có 1 kết quả:

相同名字 xiāng tóng míng zì

1/1

xiāng tóng míng zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) like-named
(2) having the same name