Có 1 kết quả:

香碗豆 xiāng wǎn dòu ㄒㄧㄤ ㄨㄢˇ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sweet pea (Lathyrus odoratus)