Có 1 kết quả:

香腺 xiāng xiàn

1/1

xiāng xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perfume gland
(2) musk gland