Có 3 kết quả:

香熏 xiāng xūn香燻 xiāng xūn香薰 xiāng xūn

1/3

xiāng xūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aroma

xiāng xūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aromatherapy

Một số bài thơ có sử dụng