Có 2 kết quả:

香橼 xiāng yuán香櫞 xiāng yuán

1/2

xiāng yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grapefruit

xiāng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grapefruit