Có 1 kết quả:

香皂 xiāng zào

1/1

xiāng zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perfumed soap
(2) toilet soap
(3) CL:塊|块[kuai4]