Có 2 kết quả:

香子兰 xiāng zǐ lán ㄒㄧㄤ ㄗˇ ㄌㄢˊ香子蘭 xiāng zǐ lán ㄒㄧㄤ ㄗˇ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) vanilla
(2) Vanilla planifolia

Từ điển Trung-Anh

(1) vanilla
(2) Vanilla planifolia