Có 2 kết quả:

香子兰 xiāng zǐ lán香子蘭 xiāng zǐ lán

1/2

xiāng zǐ lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vanilla
(2) Vanilla planifolia

xiāng zǐ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vanilla
(2) Vanilla planifolia