Có 2 kết quả:

降龍伏虎 xiáng lóng fú hǔ降龙伏虎 xiáng lóng fú hǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to vanquish dragons and tigers (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

to vanquish dragons and tigers (idiom)