Có 2 kết quả:

飨以闭门羹 xiǎng yǐ bì mén gēng饗以閉門羹 xiǎng yǐ bì mén gēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to close the door in one's face (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to close the door in one's face (idiom)