Có 2 kết quả:

項頸 xiàng jǐng项颈 xiàng jǐng

1/2

xiàng jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

back of neck

xiàng jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

back of neck