Có 2 kết quả:

項目管理 xiàng mù guǎn lǐ项目管理 xiàng mù guǎn lǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

project management

Từ điển Trung-Anh

project management