Có 1 kết quả:

橡皮筋 xiàng pí jīn

1/1

xiàng pí jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rubber band