Có 2 kết quả:

象棋賽 xiàng qí sài象棋赛 xiàng qí sài

1/2

xiàng qí sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese chess tournament

xiàng qí sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese chess tournament