Có 2 kết quả:

相图 xiàng tú ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ相圖 xiàng tú ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) phase diagram (math.)
(2) phase portrait

Từ điển Trung-Anh

(1) phase diagram (math.)
(2) phase portrait

Một số bài thơ có sử dụng