Có 1 kết quả:

相位 xiàng wèi ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

phase (waves)

Một số bài thơ có sử dụng