Có 1 kết quả:

向右拐 xiàng yòu guǎi

1/1

xiàng yòu guǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn right