Có 2 kết quả:

消息队列 xiāo xi duì liè消息隊列 xiāo xi duì liè

1/2

Từ điển Trung-Anh

message queue (computing)

Từ điển Trung-Anh

message queue (computing)