Có 1 kết quả:

小包 xiǎo bāo

1/1

xiǎo bāo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

túi nhỏ, gói nhỏ

Từ điển Trung-Anh

packet