Có 1 kết quả:

小便器 xiǎo biàn qì

1/1

xiǎo biàn qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

urinal