Có 1 kết quả:

小便器 xiǎo biàn qì ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

urinal