Có 2 kết quả:

小洞不堵,大洞难补 xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng nán bǔ小洞不堵,大洞難補 xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng nán bǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

If you don't plug the small hole, the big hole will be hard to repair (idiom); A stitch in time saves nine.

Từ điển Trung-Anh

If you don't plug the small hole, the big hole will be hard to repair (idiom); A stitch in time saves nine.