Có 1 kết quả:

小段子 xiǎo duàn zi ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) short paragraph
(2) news article