Có 2 kết quả:

小儿 xiǎo ér小兒 xiǎo ér

1/2

xiǎo ér [xiǎor]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young child
(2) (humble) my son

Một số bài thơ có sử dụng