Có 2 kết quả:

小缸缸儿 xiǎo gāng gangr小缸缸兒 xiǎo gāng gangr

1/2

Từ điển Trung-Anh

small mug (baby language)

Từ điển Trung-Anh

small mug (baby language)