Có 1 kết quả:

小皇帝 xiǎo huáng dì

1/1

xiǎo huáng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) child emperor
(2) (fig.) spoiled child
(3) spoiled boy
(4) pampered only child