Có 2 kết quả:

小精灵 xiǎo jīng líng小精靈 xiǎo jīng líng

1/2

Từ điển Trung-Anh

elf

Từ điển Trung-Anh

elf