Có 2 kết quả:

小康社会 xiǎo kāng shè huì ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ小康社會 xiǎo kāng shè huì ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

society in which the material needs of most citizens are adequately met

Từ điển Trung-Anh

society in which the material needs of most citizens are adequately met