Có 2 kết quả:

小笼包 xiǎo lóng bāo小籠包 xiǎo lóng bāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling