Có 2 kết quả:

小笼汤包 xiǎo lóng tāng bāo小籠湯包 xiǎo lóng tāng bāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

steamed soup dumpling

Từ điển Trung-Anh

steamed soup dumpling