Có 1 kết quả:

小三度 xiǎo sān dù

1/1

xiǎo sān dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

minor third (musical interval)