Có 1 kết quả:

小山包包 xiǎo shān bāo bao

1/1

xiǎo shān bāo bao

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a landscape dotted with low hills and hillocks (idiom)