Có 2 kết quả:

小摊 xiǎo tān小攤 xiǎo tān

1/2

xiǎo tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall

xiǎo tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall