Có 2 kết quả:

小型貨車 xiǎo xíng huò chē小型货车 xiǎo xíng huò chē

1/2

Từ điển Trung-Anh

light van

Từ điển Trung-Anh

light van