Có 2 kết quả:

小行星带 xiǎo xíng xīng dài小行星帶 xiǎo xíng xīng dài

1/2

Từ điển Trung-Anh

asteroid belt between Mars and Jupiter

Từ điển Trung-Anh

asteroid belt between Mars and Jupiter