Có 1 kết quả:

楔形 xiē xíng ㄒㄧㄝ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cuneiform (letters)
(2) wedge-shape