Có 1 kết quả:

邪祟 xié suì

1/1

xié suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil spirit