Có 2 kết quả:

协调 xié tiáo ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ協調 xié tiáo ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ

1/2

Từ điển phổ thông

kết hợp, phối hợp

Từ điển Trung-Anh

(1) to coordinate
(2) to harmonize
(3) to fit together
(4) to match (colors etc)
(5) harmonious
(6) concerted

Từ điển phổ thông

kết hợp, phối hợp

Từ điển Trung-Anh

(1) to coordinate
(2) to harmonize
(3) to fit together
(4) to match (colors etc)
(5) harmonious
(6) concerted